PSYKOLOGI   •   DYSLEXI 
professionella utredningar för förståelse och utveckling 

Psykologiska test och bedömning  

Testning och bedömning av olika psykologiska faktorer kan t.ex. vara ett inslag i utredning om psykiskt hälsotillstånd eller sjukdom, i arbetsförmågebedömning eller i rekryteringssammanhang. Testresultat kan öka den egna förståelsen för hur kognitiva styrkor och begränsningar påverkar i vardagen i privatlivet eller arbetet. Det kan leda till ökad förståelse och acceptans för att vissa saker känns svåra. Med ökad kunskap kan kompenserande anpassningar göras och nya strategier tas fram. Våra psykologiska bedömningar genomförs av legitimerad psykolog.

 • Öka självkännedom
 • Bedöma psykiskt hälsotillstånd / misstanke om sjukdom, nedsättning eller svårighet
 • Rekrytering och urval
 • Arbetsförmågebedömning
 • Adoption
 • För intyg: till t.ex. arbetsgivare, skola, till MENSA m.fl.
 • För anpassningar: i t.ex. skola/gymnasium/högskola
 • För nya strategier: förslag på knep i vardagen; färdigheter att utveckla för att kompensera för det som är svårt, användning av hjälpmedel etc.


Bedömningsprocessens steg:

 1. Baserat på information från den initiala kontakten matchas din förfrågan med den konsult hos oss som har lämplig kompetensprofil för uppdraget. Processen startar därefter med en dialog om bakgrund, syfte och frågeställning.
 2. Metod och tester väljs utifrån vad som framkommit i steg 1. Kartläggande samtal (klinisk intervju) och testning genomförs. Alla instrument vi använder är forskningsbaserade och kliniskt beprövade.
 3. Efter genomförda tester får du som klient en återkoppling av resultat och bedömning både muntligt och skriftligt. Vi kan utfärda intyg som du behöver för att styrka dina resultat eller situation. I bedömningen ingår rekommendationer om egenvård och ev. förslag på behandling. Vi kan vid behov också skriva remiss till fortsatt utredning eller specialistbehandling. 


PSYKISKT HÄLSOTILLSTÅND

Bedömning av psykiskt hälsotillstånd genomförs med hjälp av kartläggande samtal (klinisk intervju) och utvalda självskattningsinstrument.

 • STRESS- och UTMATTNINGSSYMTOM
 • NEDSTÄMDHET och DEPRESSIONSSYMTOM
 • ÅNGEST och ORO
 • ALKOHOLVANOR
 • SÖMNVANOR och SÖMNPROBLEM
 • TVÅNG - Tvångshandlingar, tvångstankar, OCD


KOGNITIVA FÖRMÅGOR och NEUROPSYKIATRISKA TILLSTÅND

 • BEGÅVNING: 10 deltest mäter olika aspekter av begåvning som verbal och icke-verbal funktion, arbetsminne och kognitiv snabbhet. Därmed erhålls en profil över relativa styrkor och svagheter. Det sammanräknade måttet kallas intelligenskvot (IK eller IQ).
 • MINNESFUNKTIONER
 • KONCENTRATIONS- OCH UPPMÄRKSAMHETSFÖRMÅGA / ADHD-utredning
 • AUTISM-utredning


Kontakta oss gärna för mer information. Om du har en frågeställning som inte inryms i ovanstående exempel är du välkommen att ställa en fråga till oss!

 
 
 
 
Post
Samtal